Vi vill ta över – projektplan

Vi vill ta över – ungdomsdriven fritid i Järva

 1. Föra vidare den folkrörelsetradition som finns i Järva
 2. Stötta nya seriösa föreningar i Järva

 Vad skall göras

 1. Utveckla metoder för att generationsväxla ideellt engagemang i Järva
 2. Starta föreningsinkubator –för ungt ledarskap i föreningar både nya och gamla) på fysiska plats/platser – där finns föreningsaktiva och mentorer –föreningarnas kunskapsbank via ledarskapskurser, regionala och nationella träffpunkter, personal och medlemmar är viktig resurs
 3. Nätverk – hållbart för råd, utbildning och mentorskap – gamla föreningar stöttar nya att verka för ett socialt hållbart lokalsamhälle

 Metod

 1. Mentorskap
 2. Matchning mot befintligt föreningsliv
 3. Stöd att starta egen förening
 4. Utbildning i ledarskap

 Utgångspunkt

IOGT-NTO Spånga och 4Inclusion för generationsväxling, återväxt, föryngring – modell för andra föreningar

 Målgrupp

Ungdomar 14-25 år boende i och runt Järvafältet -projektet skall nå 100 deltagare som är aktiva i projektet under 3 år = projekttiden och det skall implemteras så många fortsätter att delta även efter projekttidens slut

 Struktur – 7 funktioner

 1. Styrgrupp/projektledare – 6 ungdomar från föreningarna och representanter från Spånga IOGT och samarbetspartners.

 

 1. Projektledaren/styrgruppen samordnar och har kontakt med samarbetspartners och mentorsföreningar och övrigt föreningsliv och förstås kommunen och lokala näringslivet och företagarföreningar, bostadsbolag mm

 

 1. Ungdomsambassadörer 5-10pers – arvoderade – skall rekrytera ungdomar och sprida info och marknadsföra projektet i sin nätverk

 

 1. Inkubatorer och koordinatorer – rekrytera ungdomar och hålla kontakt med dem, vägledare, kontakt skolor, fritidsgårdar, ungdomarnas nätverk och bryggan till mentorer och mentorsföreningar
 1. Mentorer och Mentorsföreningar – utbildningar, ledarskap, knowhow, inspiration

 

 1. Kommunikation, marknadsföring, sociala medier, nätverksbyggande, kontakter lokalt, regionalt, nationellt, dokumentation, stöd mm
 1. Administration, ekonomisk redovisning, löpande ekonomihantering och underlag, administrativ support

 

Vem gör vad? Hur fördelar vi uppgifter för IOGT-NTO Spånga och 4Inclusion ?

Avgör till viss del hur vi fördelar budgeten.

 

Sammanfattning 2.8.23/Ulla-Mai